Voorbeeld algemene voorwaarden gebruik WIFI

Algemene voorwaarden en gedragscode

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik [NAAM KERK] WiFi-gastnetwerk

  1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

 

  1. Definities

Gebruik:

[NAAM KERK] stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor per-soonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van [NAAM KERK]

WiFi-gastnetwerk [NAAM KERK]:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

[NAAM KERK]:

 

  1. Algemene voorwaarden

[NAAM KERK] biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van [NAAM KERK] zoals die is vastgelegd in de Alge-mene voorwaarden van [NAAM KERK]. [NAAM KERK] is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-gastnetwerk  is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

[NAAM KERK] kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. [NAAM KERK] houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van [NAAM KERK] in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van [NAAM KERK] een andere reden bestaat.

[NAAM KERK] is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de ge-bruiker.

 

  1. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

[NAAM KERK] neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart [NAAM KERK] nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

[NAAM KERK] is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is [NAAM KERK] niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij [NAAM KERK] of derden, een ge-brek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor [NAAM KERK] voortvloeiende schade.

[NAAM KERK] behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder vooraf-gaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

[NAAM KERK] verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement [NAAM KERK] is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst [NAAM KERK] -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van [NAAM KERK] samenhangen is het Nederlands recht van toepassing